Diafon Ankara
Audio G�r�nt�l� Diafon Otuz be� y�ll�k deneyimi ve kalitesi ile Audio se�enekleri i�in size yard�mc� olmaya haz�r�z.

Bit�c�no �talyan tasar�m� ve esteti�ini ya�amak ve ayr�nt�l� bilgi i�in bizimle ileti�ime ge�iniz.

Mas �nterkomFirman�n sunmu� oldu�u �r�nler ile ilgili detayl� bilgi almak i�in bize ula��n�z.
Multitek Bina Diafon Sistemleri �ntercom ile g�venlik birlikteli�ini sunan Multitek  �r�n ve sistemleri i�in bizden bilgi alabilirsiniz.
Na-DeNa-De G�r�nt�l� Diafon Uygun fiyatlar� ve kalitesi ile kendini ispatlayan firman�n �r�nleriyle ilgili bize ula�abilirsiniz.
Portf�y�m�z

 • G�venlik Altyap� �r�nleri
 • G�r�nt�l� Diafon Kurulumu
 • Analog ve Digital Diafonlar
 • Ak�ll� Ev Otomasyon Sistemleri
 • Zil Panelleri
 • Ahizeli Monit�rler
 • Villaset
 • Villaset
 • Sesli �niteler
 • LCD Monit�rler
 • T�m Aksesuarlar
 • Asans�r �leti�im
 • Ayd�nlatma
Bat� Bulvar� ATB �� Merkezi No : 1/106 Macunk�y Yenimahalle
Yenimahalle  ANKARA
Telefon
0312 312 78 07 - 0541 765 43 21
E-Mail
[email protected]
MULT�TEK
�r�nler
Her Hakk� Sakl�d�r Copyright © Diafon Ankara
Telefon
Montaj E�itim Videosu
Bina i�yeri, apartman ve siteler i�in kurulumu yap�lan sesli ve g�r�nt�l� konu�ma sa�layan sistemlerdir. Bu sistemler �zellikle apartman ve sitelere y�nelik uygulanmaktad�r. Bunun yan� s�ra bireysel olarak villa tipi evler i�in uygulanan �r�nler de bulunmaktad�r. Ofis, b�ro ve i�yerlerinde g�venli�in sa�lanmas� ve d��ar�dan gelen ki�inin kim oldu�unun tespiti i�in kullan��l� cihazlard�r.

G�n�m�z�n modern in�aat projelerinin genelinde  tercih edilmektedirler. Bilhassa site ve toplu alanlarda bulunan konutlarda tercih edimektedir. Sosyal tesislerle, g�venlik kul�besiyle, di�er dairelerle direkt g�r��me sa�layabilme kapasiteleriyle in�aat sekt�r� taraf�ndan benimsenmi� durumdad�rlar.
G�R�NT�L� D�AFON S�STEMLER�
Diafon-27374
Diafon-27371
Diafon-27372
Diafon
Audio Diafon
Bticino Diafon
Mas Diafon
Multitek Diafon
Na-De Diafon
PRchecker.info
Toplist 25
Ekran boyutlar� ve �r�n �zelliklerine g�re fiyat farkl�l�klar� arz etmektedirler. Konu�ma sistemlerinde 2,5 in� ekran ebad�ndan 7 in� ekran boyutuna kadar farkl�l�k g�stermektedir. Ayr�ca daireler aras� g�r��me, bloklar aras�, g�venlik kuk�besiyle  g�r��me gibi  olanaklar sa�lamaktad�r.

Daire i�i monit�rler, zil paneli, santral, g�� kaynaklar� gibi bir�ok elektronik par�an�n beraber �al��mas� ile g�r��me ve konu�ma sa�lanabilmektedir.

Konu ile ilgili detayl� bilgi, ke�if ve fiyat teklifi, apartman ve sitelere y�nelik g�r�nt�l� diafon ��z�mlerimiz i�in bize ula�abilirsiniz.
F�YAT ARALIKLARI